Przedszkole Publiczne nr 21

w Głogowie

Rekrutacja

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013


!!!UWAGA!!!

O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!

ZASADY REKRUTACJI DZIECI W WIEKU 3-6 LAT DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ GŁOGÓW:

UWAGA RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA GMINĄ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Prowadzenie przedszkoli przez Gminę Miejską Głogów jest zadaniem własnym gminy, dlatego do głogowskich przedszkoli przyjmowane będą tylko dzieci zameldowane na terenie Miejskiej Głogów.

Terminarz:

Przyjmowanie podań: od 1 marca do 15 marca 2012 r. do godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzenie podań: od 1 marca do 19 marca 2012 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie wyników: 29 marca 2012 r. do godz. 16.00

Podpisywanie umów przez rodziców: od 29 marca do 9 kwietnia godz. 15.00

Rekrutacja uzupełniająca: od 11 kwietnia do wyczerpania wolnych miejsc

Informacja o wszystkich publicznych przedszkolach znajduje się w Infomatorze.

Ważne pojęcia:

"Przedszkole pierwszego wyboru" - tak określamy przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko w pierwszej kolejności

"Formularz rekrutacyjny" - to karta zapisu do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola.


Etap wstępny - informator

Od dnia 1 marca 2012 r.na stronie internetowej dla rodziców dostępny jest informator zawierający ofertę przedszkoli, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Rodzice mają mozliwość przeglądania ofert przedszkoli, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, liczba miejsc w przedszkolu, oferta edukacyjna przedszkola, opis przedszkola oraz jego historia.

1. Wypełnienie Formularza rekrutacyjnego dziecka do placówki

- Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od 1 do 15 marca 2012 r. do godz. 15.00, obejmuje wprowadzenie danych dzieci do systemu i składanie Formularza Rekrutacyjnego dziecka do przedszkola.

- Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Formularza Rekrutacyjnego dziecka do placówki. W Formularzu Rekrutacyjnym rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek, do których stara się o przyjęcie dziecka.


2. Dwa sposoby składania podań przez rodziców:

1) Rodzic może wypełnić Formularz Rekrutacyjny elektronicznie poprzez stronę internetową, a następnie wydrukować wypełniony Formularz Rekrutacyjny.

Wypełnione podanie należy podpisać, a następnie udać się do przedszkola pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których dziecko stara się o przyjęcie)  w celu złożenia Formularza.

Formularz Rekrutacyjny rodzic składa jedynie w placówce pierwszego wyboru, bez konieczności potwierdzania Formularza w pozostałych placówkach.

2) Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie papierowy Formularz Rekrutacyjny (można go otrzymać w każdym przedszkolu) i udaje się jedynie do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do którego stara się o przyjęcie dziecka) w celu potwierdzenia Formularza.

Wypełniając "Formularz Rekrutacyjny" należy wskazać placówkę, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako "przedszkole pierwszego wyboru". Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do "przedszkola pierwszego wyboru".

Dyrektor "przedszkola pierwszego wyboru" lub osoba przez Niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania poprosi o przedstawienie dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych w "Formularzu Rekrutacyjnym".


3. Potwierdzanie podania przez rodzica w przedszkolu pierwszego wyboru:

Jeżeli rodzic wypełni podanie za pośrednictwem strony internetowej, to jego podanie zostanie zapisane w systemie.

Rodzic z wersją podania musi koniecznie udać się osobiście do  przedszkola pierwszego wyboru i potwierdzić Formularz Rekrutacyjny najpóźniej do dnia 19 marca 2012 r. do godz. 15.00

Po zatwierdzeniu podania przez właściwe przedszkole, rodzic ma możliwość przeglądania podania przez Internet, jednakże bez możliwości jego edycji.

W przypadku, gdy rodzic wypełnia podanie w formie papierowej, podanie do systemu  wprowadza przedszkole pierwszego wyboru.

Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawość danych w systemie oraz w późniejszym etapie - wynik rekrutacji.


4. Rekrutacja automatyczna

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli.

Oznacza to, iż system przydziela dzieci do przedszkola na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają w Formularzu Rekrutacyjnym, które z kryteriów spełnia ich dziecko, które zostały potwierdzone przez "przedszkole pierwszego wyboru").

O przyjęciu dziecka do danej placówki decyduje liczba punktów uzyskanych za ustalone kryteria oraz limit miejsc w wybranych placówkach.

Kryteria naboru dzieci do przedszkoli publicznych obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Kryteria podstawowe (zgodne z przepisami prawa oświatowego):

* Dziecko sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,

* Dziecko pięcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,

* Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego (przez osobę samotnie wychowującą rozumie się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną),

* Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

* Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

Kryteria dodatkowe:

* Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów (w wymiarze pełnego etatu)/rodziców studiujących/ uczących się (w systemie dziennym)

* Dziecko kontunuujące edukację w przedszkolu pierwszego wyboru

* Dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu pierwszego wyboru

* Dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami)

* Dziecko z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci)


5. Listy dzieci przyjętych do placówki.

WYNIKI REKRUTACJI BĘDĄ DOSTĘPNE W DNIU 29 MARCA 2012 r. DO GODZ. 16.00 W POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSZKOLACH

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na trzy sposoby:

* w placówce przedszkolnej

* wiadomością elektroniczną na podany wcześniej w formularzu swój adres e-mail

* logując się na stronie internetowej dla rodziców

 

6. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do placówki.

Jeżeli dziecko zostało przydzielone w wyniku elektronicznej rekrutacji do przedszkola, rodzic w terminie od dnia 29 marca do 9 kwietnia 2012 r. do godz. 15.00 musi udać się do tej placówki i potwierdzić wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez podpisanie umowy.

Niepodpisanie umowy/oświadczeń woli przez rodziców/prawnych opiekunów z dyrektorem placówki w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 

7. Informator o wolnych miejscach w przedszkolach.

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć Formularz Rekrutacyjny w przedszkolu, które ma wolne miejsca i może przyjąć dziecko.

Pomocą w szukaniu wolnego miejsca w przedszkolu jest Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej od dnia 11 kwietnia 2012 r. od godz. 15.00, gdzie na bieżąco wyświetlany jest aktualny stan wolnych miejsc w przedszkolach.

Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w przedszkolach.

Od 11 kwietnia 2012 r. prowwadzona będzie REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Na stronie inernetowej publikowane będą na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc w przedszkolach.Rekrutacja

NEWS : Najnowsze informacje dotyczące rekrutacji więcej >>

 

   

     

       

         

Wykonał: mgr inż. Kamil Sobczak